ХУУЛИЙН ХЭЛЭЭР

ЗӨВ ХАНДЛАГА, ТӨЛӨВШИЛ, ЁС СУРТАХУУНТАЙ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭХЭД БОЛОВСРОЛЫН ХУУЛЬ МАШ ТОМ ҮҮРЭГТЭЙ

Хуулийн хэлээр

Хүүхэд бүрийн тэгш боломж, хэлний мэдлэгийн ижил гарааг хангасан Боловсролын ерөнхий хуулийн 6.1 дүгээр заалт

Хуулийн хэлээр