Хууль зөрчиж томилогдсон албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

2023-11-03 204 0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт дүн шинжилгээний хэлтсээс 2023 оны 10 дугаар сард нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 1147 этгээдийн ХАСУМ-ийг хүлээн авснаас 1005 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэж холбогдох байгууллагад хариуг хүргүүлэв. Эдгээрээс зөрчилгүй 925, буцаасан 22, анхааруулсан 58 байна. Одоогоор ажиллагаанд 142 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын удирдах албан тушаалтан “А”, Баянхонгор аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын удирдах албан тушаалтан “О”, Төв аймгийн Баянцогт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах албан тушаалтан “Д”, Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын удирдах албан тушаалтан “Г”, Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын удирдах албан тушаалтан “Ц”, Говь-Алтай аймгийн “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн удирдах албан тушаалтан “Ц”, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 70 дугаар сургуулийн удирдах албан тушаалтан “Г” нарыг албан тушаалд томилсны дараа хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулахаар ирүүлсэн үйлдэлд Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллалаа.

Нийтийн мэдээллийн тухай хуульд заасан мэдээлэл нээлттэй ил тод, үнэн зөв байх, бодитой мэдээллээр хангах үндсэн зарчмын дагуу авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дэх заалтыг чанд баримтлан товч байдлаар олон нийтэд мэдээлж байгаа болно.

Холбоотой мэдээ