Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах хяналт, шалгалтын дүнгийн талаар Сангийн сайд Б.Жавхлан тус хуралдаанд танилцуулж, 61 компанийг бүртгэлд нэмж оруулж байгааг мэдээллээ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль”)-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэг, 521 дүгээр зүйлийн 521.2.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2019 оны 274 дүгээр тогтоолоор баталсан “Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн дүрэм”, “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг хөтлөх журам”-д үндэслэн захиалагч болон тендерт оролцогч этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтэд үндэслэн Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Худалдан авах ажиллагааны улсын ерөнхий байцаагчийн 2023 оны наймдугаар сарын 21-ний өдрийн “Хяналт шалгалт хийх тухай” 03, “Удирдамжийн хугацаа сунгах тухай” 04 дугаартай удирдамжийн дагуу хийсэн худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагч нар хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтын үр дүнд дараах 61 хуулийн этгээдийг тендерт оролцох эрхээ хязгааруулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах тухай Сангийн сайдын тушаал гарсан. Одоогоор тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд бүртгэлтэй хугацаа дуусгавар болоогүй 40 хуулийн этгээд дээр дээрх аж ахуйн нэгжүүдийг нэмж бүртгэсэн болно гэж Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсээс мэдээллээ.

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг дараах хаягаар үзнэ үү: https://www.tender.gov.mn/mn/bidder/blacklist?supplierName=undefined&page=4

Эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн нэр, регистрийн дугаар Бүртгэлд хамруулсан үндэслэл Улсын байцаагчийн дүгнэлтийн огноо, дугаар
1 “Констант констракшн” ХХК
/5991781/
Мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 21 дүгээр дүгнэлт
2 “Хүрээт нуруу” ХХК
/4405102/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 30 дугаар дүгнэлт
3 “Нийслэл-Өргөө” ХК /2044161/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 31 дүгээр дүгнэлт
4 “Ганзосон констракшн” ХХК
/5007577/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 32 дугаар дүгнэлт
5 “Зүрконстракшн” ХХК /2744988/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 33 дугаар дүгнэлт
6 “Си Эйч Си” ХХК /5012511/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 34 дүгээр дүгнэлт
7 “Си Би Ай аутсорс” ХХК /5717191/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 35 дугаар дүгнэлт
8 “Тулгатбагана” ХХК /4061721/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 39 дүгээр дүгнэлт
9 “Хан-Аттрибут” ХХК /5093589/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 40 дүгээр дүгнэлт
10 “Үүрэгтрейд” ХХК /2095742/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 43 дугаар дүгнэлт
11 “Изи пэй” ХХК /6075649/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 44 дүгээр дүгнэлт
12 “Арцсуврага” ХХК /2591987/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 48 дүгээр дүгнэлт
13 “Пи Си Эф” ХХК
/5160901/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт
14 “Увт-Инвест” ХХК /2731606/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт
15 “Харүжин” ХХК
/5376157/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 52 дугаар дүгнэлт
16 “Эпо” ХХК
/2051966/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 56 дугаар дүгнэлт
17 “Энгийн бүтээмж” ХХК
/5291143/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 58 дугаар дүгнэлт
18 “Өлзийхутагийн наран” ХХК
/2803372/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 59 дүгээр дүгнэлт
19 “Ордхарш” ХХК
/2624451/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 60 дугаар дүгнэлт
20 “Соёмбот оргил” ХХК /5870879/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 64 дүгээр дүгнэлт
21 “Бидэртманхан” ХХК
/4395573/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 66 дугаар дүгнэлт
22 “Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн” ХХК /5960177/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 67 дугаар дүгнэлт
23 “Сүж ундрага” ХХК /6240674/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 68 дугаар дүгнэлт
24 “Оргил таун констракшн” ХХК
/5055229/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 69 дүгээр дүгнэлт
25 “Эрдэнэт констрактив” ХХК
/4391454/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 70 дугаар дүгнэлт
26 “Ундрам-Оюу” ХХК /2023326/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 74 дүгээр дүгнэлт
27 “Үнэтхөрөнгө” ХХК /5438225/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 77 дугаар дүгнэлт
28 “Барга хайрхан” ХХК /3318206/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 78 дугаар дүгнэлт
29 “Юнайтед мерес машинери” ХХК
/5654246/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 79 дүгээр дүгнэлт
30 “Аркосис” ХХК
/5885531/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 80 дугаар дүгнэлт
31 “Богд бриллиант” ХХК
/3567982/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 81 дүгээр дүгнэлт
32 “Баясгалант-Охь” ХХК /5614813/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 83 дугаар дүгнэлт
33 “Тэнүүн хас сар” ХХК /5363853/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 84 дүгээр дүгнэлт
34 “Артэрэгч” ХХК /4387279/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 85 дугаар дүгнэлт
35 “Оллмастерс” ХХК /5226058/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 86 дугаар дүгнэлт
36 “Цэлмэг-Ази” ХХК /5751543/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 88 дугаар дүгнэлт
37 “Лха-Амир” ХХК /5407974/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 89 дүгээр дүгнэлт
38 “СБГС” ХХК
/5342171/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 90 дүгээр дүгнэлт
39 “Ти эм ти моторс” ХХК /6315917/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 91 дүгээр дүгнэлт
40 “Баянмогод” ХХК /5562228/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 92 дугаар дүгнэлт
41 “Органиксолюшнс монголия” ХХК
/5470226/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 93 дугаар дүгнэлт
42 “Тералинк” ХХК /5173779/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 94 дүгээр дүгнэлт
43 “Люкс групп” ХХК /5707749/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 95 дугаар дүгнэлт
44 “Номунзаяа” ХХК /5742366/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 96 дугаар дүгнэлт
45 “Голландбайшин” ХХК /5225418/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 97 дугаар дүгнэлт
46 “Жанцан ЗЭМО” ХХК /6106463/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 98 дугаар дүгнэлт
47 “Ай Ди Си проперти” ХХК /5583705/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 100 дугаар дүгнэлт
48 “Хансуун зам” ХХК /5182972/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 102 дугаар дүгнэлт
49 “Чайна гео инженеринг корпораци” ХХК /5239397/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 103 дугаар дүгнэлт
50 “Юу Би Жи” ХХК /5201209/ Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 104 дүгээр дүгнэлт
51 “Улаанбаатар ариутгал” ХХК
/5585511/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 105 дугаар дүгнэлт
52 “Хунтхайрхан” ХХК
/5102987/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 106 дугаар дүгнэлт
53 “Назупроперти” ХХК /5337372/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 110 дугаар дүгнэлт
54 “Динатос” ХХК
/5667305/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 113 дугаар дүгнэлт
55 “Хашхан” ХХК
/2603756/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 114 дүгээр дүгнэлт
56 “Агардүнз” ХХК /4371801/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 118 дугаар дүгнэлт
57 “Эталонхэмжүүр” ХХК /5209439/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 119 дүгээр дүгнэлт
58 “Тамгаттайж констракшн” ХХК /5634156/ Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 122 дугаар дүгнэлт
59 “Лэдсити” ХХК
/5476046/
Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 123 дугаар дүгнэлт
60 “Мурап” ХХК
/2661209/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 127 дугаар дүгнэлт
61 ““Урбан брэнд” ХХК
/6650538/
Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 128 дугаар дүгнэлт